Ochrona danych osobowych

RODO
25 maja 2018 r. weszły z życie nowe przepisy z zakresu ochrony danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dokładamy wszelkich starań, aby proces korzystania z naszych usług był zgodny z nowymi przepisami, zapewniając bezpieczeństwo Państwa danym osobowym. Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje, aby przybliżyć Państwu to, jak przetwarzamy dane osobowe i jakie przysługują Państwu prawa.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem danych osobowych jest:
PREMA Marcin Murawski
ul. Toruńska 1
87-140 Chełmża

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych, mogą Państwo kontaktować się z nami pisemnie, kierując korespondencję na adres siedziby Administratora lub pisząc na adres: biuro@prema.net.pl.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

 • Realizacja zamówień, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z realizacją zamówienia, rozliczenia finansowe i księgowe - art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowanym zamówieniem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. zmówień, dokumentów, rozliczeń, korespondencji - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Prowadzenia statystyk poprzez pliki cookies - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej - art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy prowadzone są przez nas jedynie na podstawie posiadanych zgód
 • Obsługa zgłoszeń kierowanych innych wniosków, w tym zapewnienie realizacji rozliczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Odbiorcy danych
Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • pomiotom prowadzącym działalność administracyjną w zakresie obsługi kursów, egzaminów, praw jazdy
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS)
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom systemów zewnętrznych wspierającym funkcjonowanie naszego serwisu.

Czas przechowywania danych
Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane osobowe przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do zachowania prawidłowego funkcjonowania naszej działalności i zachowania procesów rozliczeń, realizacji zamówień, reklamacji itd.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

1) Dane osobowe przetwarzane w celu złożenia i realizacji zamówienia, reklamacji, rozliczeń, dokumentów, w tym dokumentów księgowych oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora, będą przechowywane przez okres realizacji wymienionych celów, a po ich zrealizowaniu przez okres niezbędny do:
a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2) Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. W szczególności dane przekazane za pośrednictwem serwisu (w przypadku jego zaistnienia) będą przechowywane do czasu usunięcia rekordu z danymi (cofnięcia zgody).

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.
 3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane osobowy dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

W przypadku naruszenia przepisów RODO przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do: rejestracji w sklepie (założenie konta profilowego), złożenia zamówienia, reklamacji, rozliczeń finansowych i księgowych, wysłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osobę, która udostępniła swoje dane osobowe.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Facebook